Preposielanie zamestnancov do Nemecka

Najmä v strojárstve a stavebníctve je nedostatok pracovnej sily. Najjednoduchším riešením je zohnať pracovníkov z inej krajiny EÚ.

Pracovníkov môžu zháňať pracovné agentúry alebo priamo vaša spoločnosť, ak máte na to dostatočné zdroje.
Vysielanie zamestnancov je forma voľného pohybu zamestnancov v rámci Európskej únie. Voľný pohyb zamestnancov má štatút základných práv podľa Európskej charty základných práv.
O vyslaní zamestnanca hovoríme vtedy, keď zamestnanec odchádza do zahraničia na pokyn svojho zamestnávateľa, aby tam na obmedzený čas vykonával svoje zamestnanie.

Dĺžka práce v zahraničí

Časové vymedzenie obdobia určuje európska smernica o vysielaní pracovníkov.
Ak dĺžka vyslania presiahne 3 mesiace, bude musieť pracovník registrovať svoj pobyt na príslušných úradoch.
O dlhodobé vyslanie ide, ak je pracovník vyslaný na viac ako 12 mesiacov alebo 18 mesiacov, ak vy ako zamestnávateľ predložíte vnútroštátnym orgánom hostiteľskej krajiny odôvodnené oznámenie. Uplatňujú sa všetky príslušné podmienky zamestnania v hostiteľskej krajine, s výnimkou tých, ktoré sa vzťahujú na ukončenie zmlúv a doplnkových zamestnaneckých dôchodkov.

Len samotné pokyny zamestnávateľa nestačia na správnu realizáciu vyslania. Okrem iného si vysielanie zamestnancov vyžaduje pracovnoprávnu dohodu o úprave cestovných výdavkov, dĺžke vyslania, výške mzdy, mene odmeny za prácu či prípadnom predčasnom návrate.

Požiadavky a zdaňovanie mzdy

Samozrejmosťou je tiež dodržiavanie požiadaviek typických pre cieľovú krajinu, ako napríklad:

 • minimálna mzda,
 • sociálne štandardy – ustanovenia o dovolenke, príplatkoch za prácu vo sviatok a pod.

Okrem toho môžu pri vyslaní zamestnanca vzniknúť pre zamestnávateľa dodatočné povinnosti starostlivosti o zamestnanca ako je:

 • jeho lekárske poučenie,
 • požiadavky na očkovanie,
 • zvýšená bezpečnosť pri práci v mieste nasadenie,
 • upozornenia na daňové zákony a zákony o sociálnom zabezpečení.

Pri zdaňovaní miezd je potrebné dodržiavať takzvané pravidlo 183 dní. Okrem toho sú rozhodujúce kritériá: bydlisko a zvyčajný pobyt.

Na daňové záležitosti môže mať vplyv aj rodinná situácia. Na zamedzenie alebo zmiernenie dvojitého zdanenia sa vzťahujú príslušné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (DTA) .

Potvrdenie A1 pre zamestnanca

V zmysle zákona o sociálnom zabezpečení sa na vyslanú osobu vzťahujú pravidlá domovskej krajiny. Ak zamestnanec nie je zákonne poistený, zamestnávateľ ho môže na požiadanie dobrovoľne poistiť prostredníctvom zákonného poistenia na dobu vyslania.
Medzi krajinami EÚ existujú dohody o sociálnom zabezpečení ohľadom vyúčtovania zdravotných výkonov prostredníctvom zdravotných poisťovní.
Dôležitým dokladom pre realizáciu vyslania je takzvané Osvedčenie A1. O to musí požiadať zamestnávateľ.
Osvedčenie A1 nosí zamestnanec so sebou pri vstupe do cieľovej krajiny a predkladá ho pri kontrolách. Toto potvrdenie sa týka právnych predpisov o sociálnom zabezpečení, ktoré sa na Vás vzťahujú a potvrdzuje, že nemáte povinnosť platiť príspevky v inom štáte. Tento formulár pre pracovníka môžete zabezpečiť v Sociálnej poisťovni aj elektronicky.

Nároky zamestnancov

Pre cudzincov, ktorí sú vyslaní do Nemecka, musia byť dodržané najmä tieto predpisy na ochranu zamestnancov:

 • Maximálny pracovný čas a minimálny čas odpočinku.
 • Zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovenia o nediskriminácii.
 • Ochrana ťažko zdravotne postihnutých osôb, matiek, detí a mládeže.
 • Podmienky dočasného pridelenia zamestnancov.
 • Minimálna platená dovolenka.
 • Minimálne mzdy a (všeobecne záväzné) mzdy podľa kolektívnej zmluvy.
 • Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami.
 • Podmienky ubytovania pracovníkov v hostiteľskej krajine, ak sa poskytuje zamestnávateľom,
 • Príspevky alebo náhrady výdavkov na cestovné náklady, stravu a ubytovanie, ak sa to vyžaduje počas vyslania.

Obráťte sa na profesionálov

Tak, ako na Slovensku, aj v Nemecku potrebujete dobrého účtovníka, ktorý zabezpečí a skontroluje podrobnosti ohľadom od získania formulárov a potvrdení až po dane. Tak spolupracuje Mokrohs Tax Consulting so svojimi klientmi.
V prvom kroku je dôležitá kontrola splnenia predpokladov pre vyslanie zamestnanca a podpora vás pri ich vytváraní. Klient musí byť za každých okolností informovaný o svojich povinnostiach zamestnávateľa. Mokrohs Tax Consulting zisťuje výšku minimálnej a kolektívnej mzdy, pripravuje vyúčtovania mzdy, žiadosti a potvrdenia.