Zoznam stavebných činností podliehajúcich nemeckej zrážkovej dani

Podnikatelia v stavebníctve v Nemecku sú povinní odvádzať nemalú zrážkovú daň. Nezáleží na tom, či je spoločnosť platcom DPH. Nemecké zákony vymedzili konkrétne podniky a stavebné oblasti povinné platiť daň.

Od 1. januára 2002 musia určití objednávatelia stavebných prác v Nemecku zraziť daň vo výške 15 % z odmeny, a túto poukázať na daňový účet poskytovateľa stavebných prác. Teda pokiaľ nedisponujú potvrdením o oslobodení od zdanenia vydaným príslušným daňovým úradom tzv. Freistellung. Odmenou sa rozumie cena stavebných prác vrátane DPH.

Dotknutí sú všetci podnikatelia, ktorým niekto poskytuje stavebné služby v Nemecku. Ide o stavebné práce, ktoré podnikateľ nakupuje pre svoju firmu.

Zrážky dane sa vzťahujú len na stavebné práce a konkrétne všetky služby na zhotovenie, opravu, údržbu, úpravu alebo odstránenie stavieb. Nezáleží ani na tom, či poskytovanie stavebných služieb je podnikateľským zámerom poskytovateľa alebo či jeho spoločnosť primárne poskytuje stavebné služby. Postup zrážkovej dane platí aj vtedy, ak poskytujete stavebné práce len výnimočne.

Oblasti a podniky podliehajúce zrážkovej dani:

 • Stavebné práce, len ak slúžia na zhotovenie, opravu, úržbu, úpravu alebo odstránenie stavieb.
 • Vybrané podniky poskytujúce služby v záhradníctve a krajinnej úprave.
 • Podniky vylúčené z podpory celoročného zamestnávania v stavebníctve, ak nevedú k oživeniu celoročnej zamestnanosti v stavebnej oblasti.

Daňová povinnosť v Nemecku

Príjemca služby musí podať hlásenie na úradne predpísanom tlačive príslušnému daňovému úradu pre poskytovateľa služby do 10. dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom poskytol protiplnenie. Protiplnením v zmysle zákona je každá platba, ktorú prijímateľ služby zaplatí osobe poskytujúcej službu aj zálohové platby alebo splátky.

Slovenská republika a Česko spadajú pod Daňový úrad Chemnitz-Süd

Nezabudnite na freistellung

Na oslobodenie od zrážkovej dane vašich subdodávateľov slúži práve Freistellung. Ak nie je váš subdodávateľ od tejto dane oslobodený, ste ako objednávateľ služby zo zákona povinný strhávať a odvádzať zrážkovú daň. Lehota k výkazu zrážkovej dane je vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca od úhrady faktúry.

Kompletný zoznam stavebných činností podliehajúcich pod stavebnú zrážkovú daň:

 1. Hydroizolačné práce proti vlhkosti;
 2. Prispôsobovacie a odvodňovacie práce, ako je odvodnenie nehnuteľností a pozemkov, ktoré sa majú rekultivovať, vrátane čistenia výkopov a prác na fašiách, kladenia drenážnych potrubí a výstavby odtokových a plavebných systémov; odstraňovanie azbestu na budovách a častiach budov;
 3. Sušenie budov, vrátane použitia plastov alebo chemických prostriedkov a inštalácie kondenzátorov;
 4. Betonárske a železo-betonárske práce vrátane ochrany betónu a práce na renovácii betónu, ako aj výstužných prác;
 5. Vŕtacie práce;
 6. Práce na stavbe studní;
 7. Chemické spevnenie pôdy;
 8. Izolačné (zatepľovacie) práce (napr. tepelná, chladová, zvuková izolácia, zvuková pohltivosť, ozvučovanie, zvukové dokončovacie práce) vrátane upevňovania spodnej stavby a technických izolačných (izolačných) prác najmä na systémoch technických priestorov a na pozemných, vzdušných a vodných dopravných prostriedkoch;
 9. zemné práce, ktoré zahŕňajú napríklad výstavbu ciest, rekultiváciu pôdy, rekultiváciu pôdy, práce na stavbe hrádzí, zastavanie bystrín a lavín, výstavbu športových zariadení a výstavbu protihlukových stien a bočných spevnení dopravných ciest;
 10. Poterové práce, napríklad práce s použitím cementu, asfaltu, anhydritu, magnezitu, sadry, plastov alebo podobných materiálov;
 11. Stavebné práce na fasáde;
 12. Prefabrikované stavebné práce: inštalácia alebo montáž prefabrikovaných komponentov na výstavbu, opravu, údržbu alebo úpravu budov; ďalej výroba prefabrikátov, ak tieto sú prevažne montované alebo inštalované podnikom, iným podnikom tej istej spoločnosti alebo pri zlúčení spoločností – bez ohľadu na právnu formu – spoločnosťou aspoň jedného zúčastneného spoločníka; nevzťahuje sa na výrobu prefabrikovaných betónových dielcov, prefabrikovaných drevených dielcov na účely montáže prefabrikovaných drevených konštrukcií a izolačných prvkov na pevných, stacionárnych a dlhodobých pracoviskách podobných stacionárnym prevádzkam
 13. Stavebné práce na spaľovacích konštrukciách a peciach;
 14. Príprava a kladenie dlaždíc, dosiek a mozaiky; Škárovacie práce na stavbách,
 15. Sklobetónové práce ako aj murovanie a kladenie sklenených tvárnic;
 16. Koľajové stavebné práce;
 17. Výroba neskladovateľných stavebných materiálov, ako sú betón a maltové zmesi (hotový betón a hotová malta), ak sa väčšina vyrobených stavebných materiálov používa na stavby výrobného podniku, iného podniku tej istej spoločnosti alebo v rámci zlúčenia spoločností – bez ohľadu na právnu formu – sú dodané staveniská spoločnosti aspoň jednému zúčastnenému spoločníkovi;
 18. Stavebné práce;
 19. Práce na ochrane dreva na komponentoch;
 20. Výstavba kanalizácie (stavba kanalizácie);
 21. Murárske práce;
 22. Piliarske práce;
 23. Stavba potrubí, inžinierske stavby potrubí, stavebné práce na káblových vedeniach a lisovanie zeminy;
 24. Stavba šácht a tunelov;
 25. Debniace práce;
 26. Stavebné práce na komínoch;
 27. Trhacie, demolačné a odpratávacie práce; demolačné a šrotovacie operácie, ktorých hlavnou činnosťou je ťažba surovín alebo prepracovanie demolačných materiálov, tu nie sú zahrnuté;
 28. Ohýbanie a opletanie ocele, pokiaľ sa vykonávajú na poskytovanie iných stavebných služieb spoločnosti alebo na staveniskách;
 29. Vytyčovacie práce;
 30. Kamenárske práce;
 31. Práce na stavbe ciest, napríklad práce na stavbe kameňa, asfaltu, betónu, práce na stavbe čiernych ciest, práce na dlažbe všetkého druhu, práce na označovaní ciest; ďalej výroba a spracovanie zmesí, ak je väčšina zmesi dodaná podniku, inému podniku tej istej spoločnosti alebo v rámci fúzie spoločností – bez ohľadu na právnu formu – aspoň jedného zúčastneného spoločníka;
 32. Práce na valcovaní ciest;
 33. Štukatérske, omietkové, sadrarské a rabicové práce, vrátane pripevnenia spodnej konštrukcie a omietkových podpier;
 34. terrazzo práce;
 35. Inžinierske práce;
 36. Suché a montážne práce (napr. montáž stien a stropov a obklady, sadrokartón) vrátane pripevnenia spodnej konštrukcie a omietkových podpier;
 37. Pokladanie podlahových krytín v spojení s inými stavebnými službami;
 38. Prenájom stavebných strojov s obsluhou, ak sa stavebné stroje s obsluhou používajú na poskytovanie stavebných služieb; Práca so systémom tepelnej izolácie;
 39. Stavebné práce na stavbe vodných diel, odvodňovacie práce, hydraulické inžinierske práce (napr. výstavba vodných ciest, výstavba nádrží, stavba plavebných komôr);
 40. Tesárske a drevostavbárske práce vykonávané v rámci tesárskeho remesla;
 41. Postavenie stavebných výťahov.
 42. Stavba lešení
 43. Pokrývačské remeslo
 44. Vytváranie záhrad, parkov a zelených plôch, športovísk a ihrísk, ako aj cintorínov;
 45. Vytváranie všetkých vonkajších zariadení v bytovej výstavbe, vo verejných stavebných projektoch, najmä v školách, nemocniciach, kúpaliskách, cestách, diaľniciach, železničných systémoch, letiskách, kasárňach;
 46. Stavba hrádzí, svahov, výsypiek a násypov vrátane stavby fašín;
 47. Biologické inžinierske práce všetkých druhov;
 48. Ochranné výsadby všetkých druhov;
 49. Drenážne práce;
 50. Melioračné práce;
 51. Získavanie pôdy a rekultivačné práce.
 52. priemysel na ochranu stavieb a železných konštrukcií;
 53. priemysel vyrábajúci betónové a terazzové výrobky, ak sa stavebné práce nevykonávajú prevažne v prevádzkových oddeleniach v súlade s ich účelom;
 54. čistenie fasád;
 55. kladenie podláh a parkiet;
 56. sklenárske remeslo;
 57. inštalatérske odvetvie, najmä inštalatérske, klimatizačné, plynárenské, vodovodné, vykurovacie, ventilačné a elektrické inštalácie, ako aj výstavba systémov ochrany pred bleskom a uzemnenia;
 58. maliarstvo a natieračstvo, ak nejde prevažne o stavebné práce
 59. priemysel prírodného kameňa a kamenárske remeslo;
 60. bagrovanie;
 61. konštrukcie kachľovej pece a vzduchového vykurovania;
 62. priemysel ťažby kyseliny;
 63. stolárstvo a drevospracujúci a spracovateľský priemysel vrátane montovaných drevostavieb, pokiaľ sa nevykonávajú prevažne prefabrikované stavebné, izolačné, sadrokartónové a montážne stavebné práce alebo tesárske práce;
 64. konštrukcia z čistej ocele, železa, kovu a ľahkých kovov, ako aj trolejového vedenia, nadzemného vedenia, miestnych sietí a káblov;
 65. podniky poskytujúcich zariadenia na vykladanie betónu.