GDPR

1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – PREHĽAD

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s Vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto internetovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Detailné informácie o ochrane osobných údajov nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je pripojené pod týmto textom.

ZAZNAMENÁVANIE ÚDAJOV NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE

KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA ZAZNAMENÁVANIE ÚDAJOV NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE?

Spracovanie dát na tejto internetovej stránke uskutočňuje prevádzkovateľ internetovejstránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v odseku „Informácie o Zodpovednom mieste“v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

AKO ZAZNAMENÁVAME VAŠE ÚDAJE?

Vaše údaje sa jednak získavajú tak, že nám ich oznámite. Tu môže ísť napríklad o dáta, ktoré zadávate do kontaktného formulára. Iné dáta sa zaznamenávajú automaticky alebo po Vašom súhlase pri návšteve internetovej stránky prostredníctvom našich IT systémov. To sú hlavne technické dáta (napr. internetové prehliadače, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Zaznamenávanie týchto údajov sa uskutočňuje automaticky, akonáhle vstúpite na túto internetovú stránku.

NA ČO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE?

Časť Vašich údajov sa získava preto, aby sme zabezpečili bezchybnú prezentáciu internetovej stránky. Iné údaje sa môžu využívať na analýzu Vášho užívateľského správania.

AKÉ PRÁVA MÁTE S OHĽADOM NA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Máte kedykoľvek právo získať bezplatne informácie o pôvode, príjemcovi a účele Vašich uchovávaných osobných údajov. Okrem toho máte právo požadovať opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste poskytli súhlas so spracovaním dát, môžete tento súhlas kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať. Okrem toho máte právo za určitých okolností požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť na príslušnom úrade vykonávajúcom dohľad. K uvedenému ako aj k ďalším otázkam na tému ochrany osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť.

2. HOSTING

IONOS

Hosting našej internetovej stránky poskytuje spoločnosť IONOS SE. Poskytovateľom je: IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montbaur (ďalej IONOS). Keď navštívite našu internetovú stránku, zaznamená IONOS rôzne LOG súbory vrátane Vašich IP adries. Detaily nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy. Využívanie osobných údajov zo strany spoločnosti IONOS sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písmena f) GDPR. Máme oprávnený záujem na spoľahlivej prezentácii našej internetovej stránky. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, uskutočňuje sa spracovanie výlučne na základe článku 6 ods. 1 písmena a) GDPR a § 25 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a súkromia v telekomunikácii a v telemédiách (TTDSG), pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie cookies alebo prístup k informáciám na koncovom zariadení užívateľa (napr. device fingerprinting) v zmysle tohto zákona. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať.

EXTERNÉ SPRACOVANIE DÁT

S vyššie uvedeným poskytovateľom máme uzavretú zmluvu o zákazkovom spracovaní dát. Ide o zmluvu, ktorú predpisuje zákon o ochrane osobných údajov, ktorá zabezpečuje, aby prevádzkovateľ spracovával osobné údaje návštevníkov našej internetovej stránky len podľa našich pokynov a pri dodržaní GDPR.

3. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POVINNÉ INFORMÁCIE

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovatelia týchto stránok kladú veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov ako aj v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov. Keď využívate túto stránku, získavajú sa rôzne Vaše osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ktoré údaje získavame a na čo ich využívame. Objasňuje tiež, ako a na aký účel sa to deje. Upozorňujeme na to, že prenos dát na internete (napr. pri komunikácii prostredníctvom e- mailu) môže vykazovať bezpečnostné medzery. Dokonalá ochrana údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná.

INFORMÁCIE O ZODPOVEDNOM MIESTE

Zodpovedným miestom pre spracovanie dát na tejto internetovej stránke je:

MOKROHS TAX CONSULTING
Renata Mokrohs
Schreinerweg 7
85653 Aying/München

Telefón: 089/1579020
E-mail: info@mokrohs-tax.com

Zodpovedné miesto je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými
rozhoduje o účele a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mená, e-mailové
adresy a pod.).

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Ak nie je v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedená žiadna osobitná doba uchovávania údajov, zostávajú Vaše osobné údaje u nás do momentu, kým nezanikne účel ich spracovania. Ak si uplatníte oprávnenú žiadosť o ich vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním dát, budú Vaše osobné údaje vymazané, pokiaľ nebudeme mať žiadne iné právne prípustné dôvody na ich uchovávanie (napr. lehoty uchovávania vyplývajúce z daňových alebo obchodnoprávnych predpisov); v poslednom menovanom prípade budú Vaše osobné údaje vymazané po zániku takýchto dôvodov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRÁVNYCH PREDPOKLADOCH PRE SPRACOVÁVANIE

OSOBNÝCH ÚDAJOV NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE

Ak ste súhlasili so spracovaním osobných údajov, budeme spracovávať Vaše osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písmena a) GDPR resp. článku 9 ods. 2 písmena a) GDPR, pokiaľ sa spracovávajú osobitné kategórie údajov podľa článku 9 ods. 1 GDPR. V prípade výslovného súhlasu s prenosom osobných údajov do tretích krajín sa spracovanie údajov uskutočňuje okrem toho na základe článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. Ak ste súhlasili s ukladaním cookies alebo s prístupom k informáciám vo Vašom koncovom zariadení (napr. prostredníctvom device fingerprintingu), uskutočňuje sa spracovanie údajov okrem toho na základe § 25 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a súkromia v telekomunikácii a v telemédiách (TTDSG). Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať. Ak sú Vaše údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo na realizáciu predzmluvných opatrení, spracovávame Vaše údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Okrem toho spracovávame Vaše údaje, pokiaľ sú nevyhnutné na plnenie právnej povinnosti na základe článku 6 ods. 1 písmena c) GDPR. Spracovávanie údajov sa okrem toho môže uskutočňovať na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. O príslušných právnych predpokladoch platných pre konkrétny prípad informujeme v nasledujúcich odsekoch tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

INFORMÁCIA O POSKYTOVANÍ ÚDAJOV DO USA A INÝCH TRETÍCH KRAJÍN

Pri spracovaní osobných údajov využívame okrem iného aj nástroje podnikov, ktoré majú sídlo v USA alebo iných tretích krajinách, v ktorých nemožno zaručiť ochranu osobných údajov. Ak sú tieto nástroje aktívne, môžu byť Vaše osobné údaje prenesené do tretích krajín a tu spracovávané. Upozorňujeme na to, že v týchto krajinách nemožno zaručiť úroveň ochrany osobných údajov porovnateľnú s EÚ. Americké podniky sú napríklad povinné poskytovať osobnú údaje bezpečnostným úradom bez toho, aby ste proti tomu mohli ako dotknutá osoba bojovať súdnou cestou. Nemožno teda vylúčiť, že americké úrady (napr. tajné služby) budú spracovávať, vyhodnocovať a trvalo uchovávať Vaše údaje nachádzajúce sa na amerických serveroch na účely sledovania. Na tieto spracovateľské činnosti nemáme žiadny vplyv.

ODVOLANIE VÁŠHO SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Mnoho procesov spracovania údajov je možných len s Vaším výslovným súhlasom. Svoj už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania údajov uskutočneného až do odvolania súhlasu zostáva týmto odvolaním nedotknutá.

PRÁVO NÁMIETKY PROTI ZÍSKAVANIU ÚDAJOV V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH AKO AJ PROTI PRIAMEJ REKLAME (ČL. 21 GDPR)

AK SA SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV USKUTOČŇUJE NA ZÁKLADE ČLÁNKOV 6 ODS. 1 PÍSM. E) ALEBO F) GDPR, MÁTE KEDYKOĽVEK PRÁVO Z DÔVODOV, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z VAŠEJ OSOBITNEJ SITUÁCIE, PODAŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV; TO PLATÍ AJ PRE PROFILING OPIERAJÚCI SA O TIETO USTANOVENIA. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY PREDPOKLAD, NA KTOROM SA ZAKLADÁ SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, NÁJDETE V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV. AK PODÁTE NÁMIETKU, NEBUDEME VAŠE DOTKNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE VIAC SPRACOVÁVAŤ, OKREM PRÍPADOV, KEĎ PREUKÁŽEME, ŽE EXISTUJÚ NEVYHNUTNÉ DÔVODY SPRACOVÁVANIA, KTORÉ PREVAŽUJÚ VAŠE ZÁUJMY, PRÁVA A SLOBODY A SPRACOVANIE SLÚŽI NA UPLATNENIE, VÝKON ALEBO OBHÁJENIE PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODS. 1 GDPR). AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAJÚ ZA ÚČELOM PRIAMEJ REKLAMY, MÁTE PRÁVO PODAŤ KEDYKOĽVEK NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU DOTKNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKEJTO REKLAMY; TO PLATÍ AJ PRE PROFILING, POKIAĽ JE SPOJENÝ S TAKOUTO PRIAMOU REKLAMOU. AK PODÁTE NÁMIETKU, NEBUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NÁSLEDNE VIAC POUŽÍVANÉ NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 2 GDPR).

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ NA PRÍSLUŠNOM ÚRADE DOHĽADU

V prípade porušení ustanovení GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť na úrade dohľadu, hlavne v členskom štáte ich zvyčajného pobytu, pracoviska alebo miesta pravdepodobného porušenia ustanovení. Právo podať sťažnosť existuje bez ohľadu na iné správno-právne a súdne prostriedky.

PRÁVO NA PRENOS ÚDAJOV

Máte právo nechať si vydať sebe alebo tretej osobe v bežnom strojovo čitateľnom formáte údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu alebo v súvislosti s plnením zmluvy. Pokiaľ požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa takýto prenos len vtedy, ak je to technicky možné.

INFORMÁCIE, VYMAZANIE A OPRAVA ÚDAJOV

V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o Vašich uchovávaných osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne aj právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. K uvedenému ako aj k ďalším otázkam na tému osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA ÚDAJOV

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Za týmto účelom sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak popierate správnosť osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, potrebujeme spravidla čas, aby sme to preverili. Na obdobie preverovania máte právo, požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.
 • Ak bolo alebo je spracovanie Vašich osobných údajov nezákonné, môžete namiesto výmazu požadovať obmedzenie spracovania údajov.
 • Keď už nepotrebujeme Vaše osobné údaje, Vy ich však potrebujete na výkon, obhajobu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.
 • Ak ste podali námietku podľa článku 21 ods. 1 GDPR, musia sa posúdiť Vaše a naše oprávnené záujmy. Pokiaľ ešte nie je ustálené, koho záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.
 • Ak ste obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, smú sa tieto – odhliadnuc od ich uchovávania – spracovávať len s Vaším súhlasom alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov závažného verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

SSL RESP. TLS KÓDOVANIE

Táto stránka využíva z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverných obsahov, ako napríklad objednávok alebo dopytov, ktoré nám zasielate ako prevádzkovateľovi stránky, SSL resp. TLS kódovanie. Kódované spojenie spoznáte podľa toho, že adresný riadok prehliadača sa zmení z http:// na https:// a podľa symbolu zámku vo vašom riadku prehliadača. Keď je SSL resp. TLS kódovanie aktivované, nemôžu tretie osoby čítať údaje, ktoré nám zasielate.

NÁMIETKA PROTI REKLAMNÝM E-MAILOM

Týmto sa namieta proti používaniu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti zverejniť impressum na zasielanie nevyžiadanej reklamy a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právne kroky v prípade nevyžiadaného zaslania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom spamových e-mailov.

4. ZAZNAMENÁVANIE DÁT NA TEJTO STRÁNKE

COOKIES

Naše internetové stránky využívajú tzv. „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré nespôsobujú na Vašom koncovom zariadení žiadne škody. Ukladajú sa vo Vašom koncovom zariadení buď dočasne na obdobie trvania návštevy stránky (session cookies) alebo trvalo (permanentné cookies). Session cookies sa po ukončení Vašej návštevy stránky automaticky vymažú. Permanentné cookies zostávajú na Vašom koncovom zariadení uložené, až kým ich sami nevymažete alebo sa neuskutoční automatické vymazanie Vaším internetovým prehliadačom. Niekedy po vstupe na naše stránky sa môžu vo Vašom koncovom zariadení ukladať aj cookies tretích strán (third party cookies). Tieto nám alebo Vám umožňujú využívanie určitých služieb tretích strán (napr. cookies na realizáciu platobných služieb). Cookies majú rôzne funkcie. Mnoho cookies je potrebných z technického hľadiska, pretože určité funkcie internetovej stránky by bez nich nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné cookies slúžia na vyhodnocovanie užívateľského správania alebo zobrazovanie reklám. Cookies, ktoré sú potrebné na realizáciu elektronickej komunikácie, na poskytovanie určitých Vami želaných funkcií (napr. pre funkciu nákupného košíka) alebo na optimalizáciu internetovej stránky (napr. cookies na meranie internetového publika) (nevyhnutné cookies), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pokiaľ sa neuvádza žiadny iný právny predpoklad. Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní nevyhnutných cookies za účelom technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním cookies a porovnateľných technológií opätovného rozpoznávania, uskutočňuje sa spracovanie výlučne na základe tohto súhlasu (článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR a § 25 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a súkromia v telekomunikácii a v telemédiách (TTDSG); tento súhlas možno kedykoľvek odvolať. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o ukladaní cookies a povolili cookies len v jednotlivých prípadoch, prijatie cookies len pre určité prípady alebo zásadne vylúčili ako aj aktivovali automatické mazanie cookies pri zatvorení prehliadača. V prípade deaktivácie cookies môže byť funkčnosť tejto internetovej stránky obmedzená. Ak sa využívajú cookies tretích strán alebo cookies na analytické účely, budeme Vás o tom osobitne informovať v rámci tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a prípadne žiadať o súhlas.

SÚBORY SERVER LOG

Poskytovateľ stránok získava a ukladá automaticky informácie v tzv. server log súboroch, ktoré nám Váš prehliadač automaticky zasiela. Sú to:

 • Typ a verzia prehliadača.
 • Používaný operačný systém.
 • URL referrera.
 • Meno hostiteľského počítača, ktorý má prístup k údajom.
 • Čas dopytu servera.
 • IP adresa.

Zlúčenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutočňuje. Zaznamenávanie týchto údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písmena f) GDPR. Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej internetovej stránky – na tento účel musia byť zaznamenané server log súbory.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Keď nám zasielate dopyt prostredníctvom kontaktného formulára, ukladajú sa Vaše údaje z kontaktného formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré tu zadáte, za účelom spracovanie požiadavky a pre prípad následných otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez Vášho súhlasu. Spracovanie týchto údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písmena b) GDPR, pokiaľ Váš dopyt súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebný na realizáciu predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch sa spracovanie zakladá na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní dopytov, ktoré sú nám zaslané (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR), pokiaľ sme oň požiadali; tento súhlas možno kedykoľvek odvolať. Údaje, ktoré poskytnete v kontaktnom formulári, zostávajú u nás do momentu, keď nás požiadate o ich vymazanie, odvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo odpadne účel na ich uchovávanie (napr. po ukončenom spracovaní Vášho dopytu). Kogentné zákonné ustanovenia – predovšetkým lehoty uchovávania údajov – zostávajú nedotknuté.

DOPYT PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU, TELEFÓNU ALEBO FAXU

Ak nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo faxu, uchováva a spracováva sa Váš dopyt vrátane všetkých z neho vyplývajúcich osobných údajov (meno, požiadavka) na účely spracovania Vášho dopytu. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez Vášho súhlasu. Spracovanie týchto údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písmena b) GDPR, pokiaľ Váš dopyt súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebný na realizáciu predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch sa spracovanie zakladá na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní dopytov, ktoré sú nám zaslané (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR), pokiaľ sme oň požiadali; tento súhlas možno kedykoľvek odvolať. Údaje, ktoré poskytnete v kontaktnom formulári, zostávajú u nás do momentu, keď nás požiadate o ich vymazanie, odvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo odpadne účel na ich uchovávanie (napr. po ukončenom spracovaní Vášho dopytu). Kogentné zákonné ustanovenia – predovšetkým lehoty uchovávania údajov – zostávajú nedotknuté.

5. VLASTNÉ SLUŽBY

NAKLADANIE S ÚDAJMI UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Dávame Vám možnosť uchádzať sa u nás o zamestnanie (napr. prostredníctvom e-mailu, poštou alebo aj prostredníctvom online formulára). V nasledujúcom texte Vás informujeme o rozsahu, účele a použití Vašich osobných údajov získaných v rámci procesu uchádzania sa o zamestnanie. Uisťujeme Vás, že získavanie, spracovanie a využívanie Vašich údajov sa uskutočňuje v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a všetkými ďalšími zákonnými ustanoveniami a s Vašimi údajmi nakladáme prísne dôverne.

ROZSAH A ÚČEL ZÍSKAVANIA ÚDAJOV

Keď nám doručíte žiadosť, spracovávame Vaše s tým spojené osobné údaje (napr. kontaktné a komunikačné údaje, podklady žiadosti, poznámky v rámci pohovorov s uchádzačmi a pod.), ak je to potrebné pre rozhodnutie o uzavretí pracovného pomeru. Právnym predpokladom je tu § 26 spolkového zákona o ochrane osobných údajov (BDSG) podľa nemeckého práva (začatie pracovného pomeru), článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (všeobecné nadviazanie zmluvného vzťahu) a – ak ste udelili súhlas – podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas možno kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje sa v rámci nášho podniku poskytujú výlučne osobám, ktoré sa zúčastňujú na spracovaní Vašej žiadosti. Ak ste ako uchádzač o zamestnanie úspešný, uchovávajú sa údaje, ktoré ste poskytli, na základe § 26 spolkového zákona o ochrane osobných údajov (BDSG) a článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR na účely realizácie pracovného pomeru v našich systémoch spracovania dát.

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Ak Vám nemôžeme ponúknuť prácu, Vy sám odmietnete ponuku zamestnania alebo svoju žiadosť stiahnete, vyhradzujeme si právo uchovávať u nás údaje, ktoré ste nám poskytli, na základe našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) po dobu 6 mesiacov od ukončenia výberového konania (odmietnutia alebo stiahnutia žiadosti). Následne sa údaje vymažú a fyzické podklady uchádzača zničia. Uchovávanie slúži hlavne na účely preukazovania v prípade právneho sporu. Ak je zrejmé, že údaje budú potrebné po uplynutí 6-mesačnej lehoty (napr. na základe hroziaceho alebo začatého súdneho sporu), budú tieto údaje vymazané až vtedy, keď odpadne účel pre ďalšie uchovávanie. Dlhšie uchovávanie údajov je okrem toho možné vtedy, ak ste nám udelili príslušný súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) alebo ak výmazu údajov odporujú zákonné povinnosti uchovávania údajov.