Nemecko zavádza povinnú e-faktúru

V rámci takzvaného zákona o rastových príležitostiach (Wachstumschancengesetz z 27. marca 2024) budú mať čoskoro B2B spoločnosti v Nemecku povinnosť elektronicky vystavovať a zasielať faktúry iným spoločnostiam so sídlom v Nemecku. Od 1. januára 2025 tak už môžete začať e-fakturovať. Aj to má však svoje podmienky a pravidlá.

Prechod na e-faktúru sa nebude konať zo dňa na deň. Do 31. decembra 2026 môžu podniky naďalej posielať svoje faktúry v bežne známych formátoch, elektronicky alebo v papierovej podobe.

Zavedením jednotnej elektronickej fakturácie nielen v Nemecku, ale v celej Európskej únii sa v neposlednom rade prispeje k podpore cezhraničného obchodu a zavedeniu interoperability v oblasti elektronizácie faktúr.

Aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky v úzkej spolupráci s finančnou správou zavádza jednotný proces elektronizácie obehu faktúr a zasielania štruktúrovaných údajov z faktúr finančnej správe cez informačno-komunikačné riešenie – informačný systém elektronickej fakturácie.

Zasielanie údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov je nevyhnutnou súčasťou opatrení, ktorými chcú ministerstvá financií a finančná správa členských štátov EÚ bojovať proti daňovým podvodom, znižovať daňovú medzeru, zefektívňovať výber daní, a tým aj celý systém.

Prečo sa zavádza e-faktúra

Zavedením povinnej elektronickej fakturácie sa vytvára priestor pre neskoršie zavedenie systému digitálneho výkazníctva pre účely tvorby, kontroly a zasielania faktúr. Práve to má pomôcť rýchlejšie a efektívnejšie odhaľovať podvody s DPH. Zavedenie takéhoto kontrolného systému je plánované na rok 2028. Skoršie zavedenie elektronických faktúr by podľa Nemecka malo znamenať, že ekonomika aj administratíva budú mať dostatok času na prispôsobenie sa novému systému.

Čo je to e-faktúra

Od 1. januára 2025 budeme rozlišovať medzi novou e-faktúrou a ostatnými faktúrami. Ostatné faktúry v podstate znamenajú papierové faktúry a faktúry v iných elektronických formátoch ako sú e-faktúry.
E-faktúrou bude musieť mať podobu elektronického formátu a spĺňať európsku normu EN 16931.

Pre porovnanie, v súčasnosti používané formáty v Nemecku na účely tohto štandardu sú ZUGFeRD a XRechnung.

Cieľom je umožniť automatizované digitálne spracovanie údajov z faktúr a urýchliť účtovné procesy.

Pre koho bude e-faktúra povinná

Subjektami dotknutými novou fakturáciou sú B2B podniky so sídlom v Nemecku, ktoré realizujú dodávky alebo iné služby pre spoločnosti v Nemecku a v oblastiach podľa § 1 ods. 3 zákona o DPH. Teda aj osoby na voľnej nohe, ako sú daňoví poradcovia, audítori a právnici.
Poskytovatelia, ktorí spolupracujú v oblasti Business to Government (B2G), teda verejnej správy, už e-faktúry poznajú.

Nová úprava čiastočne vstupuje do platnosti už k 1. januáru 2025. Dovtedy musia podniky spĺňať všetky technické požiadavky a byť schopné prijímať faktúry v novom elektronickom formáte.
Ďalšie prechodné nariadenia budú platiť v nasledujúcich rokoch. So súhlasom príjemcu faktúry je v rokoch 2026 a 2027 možný elektronický prenos faktúr v rámci takzvaného EDI postupu (Electronic data interchange). Ten slúži k prenosu dokumentov medzi podnikmi – napr. objednávky, faktúry, dodacie listy v jednotnom, elektronickom a štandardnom formáte.

Od 1. januára 2027 sa táto výhoda už nebude vzťahovať na fakturujúce spoločnosti s obratom nad 800 000 eur. Berú sa do úvahy tržby za predchádzajúci rok.
Uplynutím 31. decembra 2027 budú už pre všetky podniky povinné len faktúry zodpovedajúce formátu e-faktúry.

Daňoví poradcovia, právnici a všetky ostatné spoločnosti, ktoré realizujú obraty v rámci B2B aj B2C potom budú musieť postupovať vo fakturácii dvojako.

Pripravte sa už teraz

Ak máte nastavený fakturačný softvér, kontaktujte svojho dodávateľa a poraďte sa s ním o možných úpravách. Už teraz sa hovorí o tom, že poskytovatelia softvéru vytvoria elegantné riešenia umožňujúce plynulé digitálne odosielanie faktúr.