Dočasné pridelenie zamestnancov do Nemecka

Vždy môžu nastať neočakávané situácie. Ochorie alebo odíde jeden či viac zamestnancov, posunú sa vám termíny dodania a vy musíte hľadať efektívne a rýchle riešenie. Požičajte si zamestnancov.

Pri dočasnom pridelení zamestnancov nezávislý podnikateľ – zamestnávateľ dočasne pridelí zamestnanca inému podnikateľovi – užívateľskému zamestnávateľovi.

Ako dočasne zamestnať zamestnanca?

Dočasne pridelený zamestnanec je trvalo zamestnaný u zamestnávateľa, nie u užívateľského zamestnávateľa. To znamená, že medzi dočasne prideleným zamestnancom a zamestnávateľom existuje pracovná zmluva a zamestnávateľské riziko, ako aj všetky zamestnávateľské povinnosti, prislúcha zamestnávateľovi.

Užívateľský zamestnávateľ má len právo riadenia. Dočasné pridelenie zamestnancov sa musí realizovať v rámci hospodárskej činnosti a môže byť len na dobu určitú. Maximálna doba dočasného pridelenia je určená buď zákonnými požiadavkami alebo požiadavkami kolektívnej zmluvy.

Získanie povolenia

Dočasné pridelenie zamestnancov si vyžaduje povolenie, o ktoré možno písomne požiadať príslušný orgán. Mať povolenie je vašou povinnosťou. V zásade majú tieto povolenia obmedzenú platnosť a musíte o ne každoročne opätovne žiadať. Až po uplynutí určitého času ich možno na dobu určitú znovu udeliť.

Je potrebné dbať na to, že povolenie sa vzťahuje na konkrétnu osobu. V prípade zmeny vlastníka je potrebné požiadať o nové povolenie. Náklady na povoľovacie konanie a vydanie povolenia platí žiadateľ. Úrad môže za určitých okolností povolenie aj zamietnuť.

 

Povolenie nie je potrebné:

 • pri vyslaní do pracovného spoločenstva,
 • pri koncernovom pridelení,
 • ak sa má predísť skrátenej práci / prepúšťaniu,
 • pri príležitostnom dočasnom pridelení,
 • vo verejnej službe,
 • pri dočasnom pridelení zamestnancov medzi právnickými osobami.

Aby bolo možné podať žiadosť o povolenie dočasného pridelenia zamestnancov, je potrebné predložiť Pracovnej agentúre – Agentur für Arbeit – nasledujúce podklady:

 • Vyplnená žiadosť o povolenie dočasného pridelenia zamestnancov,
 • informácia o bonite,
 • informácie z centrálneho registra živností GZR3 a GZR4,
 • výpis z registra trestov konateľa,
 • potvrdenie od zdravotnej poisťovne,
 • potvrdenie profesijného zväzu,
 • vzor pracovnej zmluvy pre zamestnanca,
 • vzor dodatkovej dohody pre dočasné pridelenie zamestnancov,
 • rozhodnutie spoločníkov o vytvorení oddelenia Dočasného pridelenia zamestnancov,
 • vzor zmluvy o dočasnom pridelení zamestnancov.

Ak sa uskutoční dočasné pridelenie zamestnancov bez povolenia, ide o právny delikt, ktorý sa trestá pokutou. Okrem toho bude začaté konanie o zákaze podnikania. Odporúčame mať všetko správne vybavené, pretože tieto sankcie sa týkajú zamestnávateľa aj užívateľského zamestnávateľa.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný oznámiť úradu udeľujúcemu súhlasu zmeny v spoločnosti relevantné pre dočasné pridelenie zamestnancov. Zamestnávateľ musí s užívateľským zamestnávateľom uzavrieť písomnú zmluvu o dočasnom pridelení zamestnancov. Tu musí byť uvedená totožnosť dočasne prideleného zamestnanca a zamestnávateľ musí potvrdiť, že má povolenie na dočasné podnikateľské prideľovanie zamestnancov.

Zamestnávateľ je povinný informovať dočasne prideleného zamestnanca o základných zmluvných podmienkach, o informačnom formulári od Pracovnej agentúry a tiež o prípade odpadnutia povinnosti získania povolenia.

Princíp rovnosti

Pri prijímaní zamestnancov je potrebné dodržiavať zásadu rovnakých príležitostí. Táto zahŕňa:

 • Poskytovanie rovnakých základných pracovných podmienok.
 • To znamená, že pre dočasne pridelených zamestnancov musia platiť rovnaké pracovné podmienky ako pre stálych zamestnancov.
 • Prístup k občianskej vybavenosti (firemná škôlka a pod.)
 • Dohody, ktoré porušujú túto zásadu, sú neplatné.
 • Odchýlky môžu vyplynúť z kolektívnych zmlúv.