Slovník POJMOV

Oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane pre stavebné spoločnosti, či stavebných podnikateľov v Nemecku, často označované ako „Freistellung,“ sa týka možnosti vyhnúť sa povinnosti daňovej zrážky pri stavebných projektoch. Toto oslobodenie je viazané na splnenie určitých podmienok v zákone o zrážkovej dani pre stavebníctvo. Ak sú tieto podmienky dodržané, stavebná firma môže byť dočasne oslobodená od zrážkovej dane. Je dôležité konzultovať s miestnym daňovým poradcom alebo právnym expertom pre aktuálne a presné informácie týkajúce sa tejto problematiky, nakoľko pravidlá nemeckej stavebnej zrážkovej dani sa týkajú každého v reťazci subdodávateľov. Kontakujte nás a radi vám s Freistellung pomôžeme.

SOKA-BAU je nemecký dovolenkový fond pre zamestnancov v stavebníctve. Tento fond spravuje finančné prostriedky, ktoré sú určené na poskytovanie dovolenkových a prázdninových dávok stavebníkom. Jeho financovanie je založené na odvodoch z miezd pracovníkov v stavebníctve. Prevádzkovaný spoločnosťou SOKA-BAU, zabezpečuje, aby stavebníci mali prístup k primeraným sociálnym výhodám vrátane dovolenkových benefičných dávok. SOKA-BAU podlieha reguláciám nemeckých pracovných zákonov a predpisov. Jeho hlavným cieľom je garantovať stavebníkom riadne dovolenkové a sociálne zabezpečenie počas ich kariéry a v dôchodku.

„Steuernummer“ je nemecký termín pre „daňové číslo,“ ktoré slúži ako jedinečné identifikačné číslo pre každého daňového poplatníka v Nemecku. Toto číslo je nevyhnutné pri vybavovaní daňových záležitostí, podávaní daňových priznaní a v kontakte s daňovým úradom. Steuernummer je odlišné od Steueridentifikationsnummer, ktoré je pridelené každému občanovi Nemecka na celoživotné používanie. Podnikateľom a podnikom je Steuernummer pridelene na jednoznačnú identifikáciu v daňových záležitostiach. Pre získanie Steuernummer je potrebné požiadať príslušný daňový úrad (Chemnitz-Süd) formou elektronickej registrácie, alebo sa obráťte na nás a radi vám Steuernummer vybavíme za vás.

„Erinnerung“ v nemeckom kontexte môže byť výzvou na podanie daňového priznania. Často slúži k upozorneniu od daňového úradu na blížiaci sa termín podania. Digitálne systémy využívajú „Erinnerung“ k zasielaniu termínových výziev a pripomienok k dôležitým daňovým povinnostiam. Obsahuje informácie o daňových povinnostiach, vrátane platby a zmien v daňových predpisoch. „Erinnerung“ je považovaná za praktický nástroj na udržanie daňových povinností v poriadku. V konkrétnych situáciách sa odporúča konzultovať s daňovým úradom alebo daňovým poradcom. Pozor: Obdržanie samotného Erinnerung neznamená automaticky povinnosť k podaniu daňoveho priznania. Častokrát sa jedná len o systémom finančnej správy automaticky vygenerované upomienky, na ktoré je ale nutné reagovat. Naša firma sa už dlhé roky zaoberá daňovým poradenstvom pre slovenské firmy pôsobiace v Nemecku. Radi vám s Erinnerung pomôžeme.

Handwerkskammer je nemecký termín pre remeselnú komoru. Táto organizácia poskytuje podporu a zastrešuje rôzne remeselné odvetvia v Nemecku. Remeselníci sa musia registrovať v príslušnej Handwerkskammer, aby mohli vykonávať svoje remeslo. Handwerkskammer má dôležitú úlohu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy remeselníkov, poskytujúc rôzne kurzy a školenia. Taktiež dohliada na certifikácie remeselníkov a zastupuje ich záujmy voči vládnym orgánom. Organizuje sa za účelom podpory rozvoja a prosperity remesiel v krajine. Ak potrebujete ako firma pomoc s registráciou do Handwerskammer, radi vám s tým pomôžeme.

Ak pre vás v Nemecku pracujú iní subdodávatelia pre stavebnú činnosť, existuje povinnosť podať kvartálne alebo ročné daňové priznanie k nemeckej dani z pridanej hodnoty, tzv. „Umsatzsteuererklärung“. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého objednávateľa stavebných prác na územi Nemecka, pre ktorého pracujú subdodávatelia (bez ohľadu na národnost a sídlo firmy). Umsatzsteuererklärung slúži na správne vyúčtovanie a vykazovanie obratu a DPH. V stavebnom odvetví je dôležité sledovať aktuálne daňové predpisy a povinnosti v Nemecku. Pre presné informácie a konkrétnu radu je odporúčané konzultovať s miestnym daňovým poradcom ( nami ) alebo nemeckým daňovým úradom. Radi vám s Umsatzsteuererklärung pomôžeme.

BAUabzugsteuer“ je nemecký termín pre odpočet dane z príjmu zo stavebnych prác formou zrážky týkajúci sa každého stavebného podnikateľa. Implementácia tohto opatrenia od roku 2002 prispieva k správnemu riadeniu finančných tokov v stavebnom priemysle, zabraňuje ilegálnej práci a práci na čierno v stavebnom sektore. Za dodržanie pravidiel stavebnej zrážkovej dani ručí vždy objednávateľ stavebnych prác (bez ohľadu na národnosť a sidlo spoločnosti). Pre presné a aktuálne informácie týkajúce sa „BAUabzugsteuer“ je odporúčané konzultovať s daňovým poradcom alebo príslušným nemeckým daňovým orgánom. Naše dlhoročné skúsenosti vám pomôžu zabezpeciť Vaše povinnosti ohľadom stavebnej zrážkovej dani v Nemecku. POZOR: Lehoty na podanie výkazov k stavebnej zrážkovej dani su veľmi krátke. Oneskorenie podania výkazov k zrážkovej dani je vysoko pokutované nemeckým daňovým úradom.

Steuer-ID“ alebo „Steueridentifikationsnummer“ je nemecký termín, ktorý znamená daňové identifikačné číslo. Ide o unikátne identifikačné číslo pridelené každému daňovému poplatníkovi v Nemecku. Steuer-ID je trvalé číslo, ktoré slúži na jednoznačnú identifikáciu jednotlivcov v daňovom systéme.

Každý občan a dlhodobo v Nemecku pobývajúci jednotlivec dostane Steuer-ID. Toto číslo zostáva rovnaké po celý život a slúži k identifikácii jednotlivca v rôznych daňových záležitostiach, vrátane daňových priznaní, platobných transakcií a iných daňových povinností.

Steuer-ID je odlišné od daňového čísla („Steuernummer“), ktoré je pridelené na úrovni daňového úradu a môže sa meniť v prípade zmien v daňových podmienkach. Ak aj vaša firma podniajúca v Nemecku potrebuje pomoc so STEUER-ID, radi vám s tým pomôžeme.

Ak zamestnávate vlastných zamestnancov v Nemecku, vzniká vám povinnosť podávať „Lohnsteuer-Anmeldung“. Je to mesačný, či kvartálny, výkaz daní zo mzdy zamestnancov v Nemecku.

Lohnsteuer-Anmeldung obsahuje informácie o zamestnávateľovi, zamestnancoch a ich príjmoch. Zamestnávatelia sú povinní podávať tento Lohnsteuer-Anmeldung pravidelne a aktuálne, aby zabezpečili dodržiavanie daňových povinností v Nemecku.

Je dôležité byť v súlade s nemeckými daňovými predpismi a pravidelne aktualizovať Lohnsteuer-Anmeldung v prípade zmien v zamestnaneckých vzťahoch alebo príjmoch zamestnancov. V prípade, že vaša firma podnikajúca v Nemecku potrebuje pomoc s lohnsteuer-anmeldung, radi vám s tým pomôžeme. Našou výhodou je, že disponujeme všetkými oprávneniami a pracujeme priamo v Nemecku.

Körperschaftsteuererklärung znamená „daňové priznanie k dani z právnických osôb“ alebo „daňové priznanie k dani z korporácií“. Je to termín používaný v nemeckom daňovom systéme a označuje daňové priznanie, ktoré musia právnické osoby (napríklad spoločnosti a korporácie) predložiť nemeckým daňovým úradom, vrátane slovenských firiem pôsobiacich v Nemecku. V rámci Körperschaftsteuererklärung musia právnické subjekty uviesť informácie o svojich finančných transakciách, príjmoch a výdavkoch, aby sa vypočítala správna suma dane z právnických osôb, ktorú majú zaplatiť. Tento proces je dôležitým krokom v daňovom systéme, ktorý umožňuje štátu získavať príjmy z korporácií a iných právnických subjektov. S našimi mnohoročnými skúsenosťami vám s Körperschaftsteuererklärung radi pomôžeme, keďže disponujeme potrebnými oprávneniami a naša kancelária sídli priamo v Nemecku.

Gewerbesteuer je daň z podnikania, ktorú platia fyzické (SZČO) a právnické osoby za ich podnikateľskú činnosť v Nemecku. Táto daň sa vzťahuje na čistý zisk z podnikateľskej činnosti a vyberá sa v prípade, ak tento zisk prevýši určitú sumu, ktorá je stanovená zákonmi.

Gewerbesteuer je súčasťou nemeckého daňového systému a platí sa mestu alebo obci, kde je podnikateľská prevádzka umiestnená. Je to miestna daň, a preto sa sadzby môžu líšiť medzi jednotlivými obcami a mestami.

V prípade fyzických a právnických osôb, ktorých čistý zisk z podnikateľskej činnosti prevýši určenú sumu ( limit 24 500 €), je povinnosťou predložiť Gewerbesteuererklärung (daňové priznanie k dani z podnikania). Toto priznanie slúži na výpočet a stanovenie výšky tejto miestnej dane. Presiahli ste takýto príjem? Radi vám v našej kancelárii priamo v Nemecku s Gewerbesteuererklärung pomôžeme.

Einkommensteuererklärung je daňové priznanie fyzických osôb k dani z príjmov, známej tiež ako Einkommensteuer. Toto priznanie je potrebné predložiť nemeckým daňovým úradom fyzickými osobami na konci každého daňového obdobia. Účelom Einkommensteuererklärung je poskytnúť detailné informácie o príjmoch, výdavkoch a ďalších relevantných údajoch, ktoré umožňujú výpočet správnej sumy dane z príjmov.

V rámci Einkommensteuererklärung fyzické osoby uvádzajú svoje príjmy z rôznych zdrojov, ako sú mzdy, príjmy z nezávislej činnosti, dividendy, kapitálové výnosy a ďalšie. Zároveň deklarujú svoje oprávnené výdavky a možné daňové zvýhodnenia. Na základe týchto informácií sa potom vypočíta konečná suma dane z príjmov, ktorú daná osoba musí zaplatiť alebo naopak, či má nárok na vrátenie daní.

Einkommensteuererklärung je dôležitou súčasťou daňového systému v Nemecku a umožňuje jednotlivcom optimalizovať svoje daňové povinnosti v súlade so zákonom. Neviete ako na optimalizáciu svojich daní v Nemecku? Radi vám s tým pomôžeme.