Najčastejšie otázky slovenských firiem pôsobiacich v Nemecku

Áno, povinnosť mať platné povolenie Freistellung (oslobodenie od zrážkovej dane) sa vzťahuje na všetkých v reťazci prác a faktúr, ktoré súvisia so stavebnými prácami na území Nemecka.
Áno, po skončení kalendárneho roka a splnení podmienok zo strany daňového úradu je možné vyžiadať zrážkovú daň naspäť v plnej výške.
Nemecké daňové číslo sa žiada na nemeckom daňovom úrade na základe daňovej registrácie. Ideálne je vybaviť si ho spolu so žiadosťou o Freistellung ešte pred prvou fakturáciou.
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vám môže vzniknúť pri vzniku stálej prevádzky na niektorom z vašich stavenísk (podmienkou je prekročenie 12 mesiacov na jednom stavenisku).
Nárok na rodinné prídavky sa môže uplatniť iba v prípade , že ste v Nemecku sociálne poistený zamestnanec alebo živnostník.

Ak sa konateľ zdržiava prevažne pracovne v Nemecku, dostáva sa spoločnosť do rizika, že jej konateľ vytvorí v Nemecku tzv. „prevádzku vedenia“ spoločnosti a spoločnosť sa dostane do neobmedzenej daňovej povinnosti k dani z príjmu. To je vždy vtedy, keď sa o dennom, bežnom obchodovaní spoločnosti rozhoduje z Nemecka.

Ak nie je konateľ zamestnaný na pracovnú zmluvu a nepoberá plat, ktorý podlieha zdaneniu a sociálnemu poisteniu, sociálna poisťovňa mu nevystaví potvrdenie A1, ktoré je nutné na preukázanie sa pri kontrole nemeckou sociálnou poisťovňou.

Freistellung (oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane) potrebuje nielen s.r.o., ale aj živnostník-konateľ, aj keď fakturuje svojej slovenskej s.r.o. T.z. zapojením ďalšieho subjektu do reťazca sa živnostník nevyhne zákonu o stavebnej zrážkovej dani.
S.r.o. v tejto konštalácii vzniká ešte aj povinnosť podávania nemeckých výkazov k DPH.

Stavebné práce zväčša podliehajú DPH v tej krajine, kde sa nehnuteľnosť či pozemok nachádza. Stavebné práce na území Nemecka podliehajú preto vždy nemeckej DPH (19%). Slovensky zákon (=oslobodenie od DPH na základe tržby pod cca. 50 000 €) je ale v Nemecku nerelevantný. Slovensky podnikateľ ani nemá možnosť sa podľa nemeckého zákona oslobodiť od nemeckej DPH (tržba menšia ako 22 000 €). V končenom dôsledku podliehajú služby každého slovenského stavebného podnikateľa nemeckej DPH.
Ak fakturujete nemeckému podnikateľovi (hoci aj pre jeho súkromné účely), platí vždy prenos daňovej povinnosti na objednávateľa (tzv. Reverse charge). Žiadajte si predložiť nemecké IČ DPH.
Ak fakturujete (nemeckej) súkromnej osobe (=nepodnikateľovi), musíte na služby pridať DPH 19% a následne ju odviesť na nemecký daňový úrad.
Fakturácia s poznámkou „som neplatca DPH“ podľa slovenského zákona nie je správna.
Tento dokument určuje, kde bude zamestnanec/SZČO sociálne poistený a kde bude platiť poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívnych pravidiel danej krajiny. Vydáva ho Sociálna poisťovňa a žiadať oň treba v dostatočnom časovom predstihu pred odchodom za prácou.